تعیین توالی به روش فرگمنت آنالایزیز

Fragment analysis

Fragment analysis

Fragment analysis، اندازه قطعات DNA را از طریق مقایسه قطعه ناشناخته با قطعات DNA با طول های شناخته شده(اندازه های استاندارد) اندازه گیری می کند. اندازه استاندارد با نمونه ترکیب شده و برای الکتروفورز مویرگی تزریق می شود. 

کاربرد های رایج عبارتند از : انگشت نگاری DNA، تجزیه و تحلیل والدین، تجزیه و تحلیل ریز ماهواره ها، AFLP .