DNA Gel Stain

کیت ها و آنزیم ها

DNA Gel Stain

کیت ها و آنزیم ها

رنگ سیف استین DNA برای ژل

دسته بندی :
کاربر عزیز لطفا برای ثبت سفارش این محصول در پنل کاربری سایت ثبت درخواست کنید

 DNA Safe Stain یک رنگ جدید اسید نوکلئیک است که می تواند به عنوان جایگزین ایمن تر برای رنگ آمیزی سنتی اتیدیوم بروماید برای تشخیص نوکلئیک اسید در ژل آگارز استفاده شود. این ماده به اندازه اتیدیوم بروماید حساس است و می تواند دقیقاً به همان روش در الکتروفورز ژل آگارز استفاده شود. DNA Safe Stain هنگامی که به DNA یا RNA متصل می شود فلورسانس سبز منتشر می کند.